De Regionale Energie Strategie 1.0 verscheen in mei 2021. In het Plan van Aanpak RES 2.0 worden de lijnen uitgezet voor het vervolgtraject (februari 2022).

Uit de Inleiding:
Dit Plan van Aanpak beschrijft de visie en de aanpak op hoofdlijnen om toe te werken naar de RES 2.0.
In een separaat werkplan zijn de werkzaamheden voor de RES 2.0 tot het eerste ijkmoment uitgewerkt (bijlage 3). Het Plan van Aanpak RES 2.0 wordt bestuurlijk vastgesteld in het BO-RES, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeentesecretarissen in de Ambtelijke Regie Groep (ARG), ter besluitvorming aangeboden aan de colleges van B&W en ter kennisname aan GS en DB Waterschap. Tevens wordt het Plan van Aanpak RES 2.0 ter informatie verstrekt aan gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Het werkplan wordt alleen vastgesteld door het BO-RES. De keuze om per ijkmoment een apart werkplan op te stellen is gemaakt om tussentijds te kunnen bijsturen in het RES-proces. Door het vaststellen van het Plan van Aanpak RES 2.0 en het Werkplan RES 2.0 wordt commitment aan de aanpak beoogd en dat er voldoende middelen en menskracht beschikbaar komen voor de uitvoering van de RES. Naast dit Plan van Aanpak RES 2.0 met bijbehorende werkplannen per ijkmoment worden er aparte plannen van aanpak opgesteld voor de verschillende projecten. Ook wordt er een separaat Plan van Aanpak voor het programma Minder CO2 gemaakt met hierbij aanvullende werkplannen per beslismoment.

Coalitieakkoord
In het nationaal Coalitieakkoord 2021-2025 zijn passages opgenomen over de afstandsnormen voor de bouw van windmolens op land en multifunctioneel gebruik van land als voorwaarde voor zonnepanelen op land. Dit heeft consequenties voor de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de initiatieven van de RES. De impact hiervan wordt de komende periode in beeld gebracht.

Netcongestie
Op 12 oktober 2021 heeft TenneT voor de provincie Utrecht netwerkcongestie afgekondigd betreffende de transportcapaciteit voor teruglevering voor grootverbruik (> 3×80 ampère). Dit betekent dat aansluitingen wel gerealiseerd kunnen worden, alleen hier mag geen teruglevering voor plaatsvinden. De verwachting is dat de capaciteit op het netwerk de komende jaren schaars blijft. Dit heeft een grote impact op het elektriciteitsnetwerk van de regio en de uitvoerbaarheid van RES.
Systeemefficiëntie, transportcapaciteit en netuitbreiding zijn daarom belangrijke randvoorwaarden voor de haalbaarheid van de doelstelling van 0,5 TWh voor 2030.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van dit plan van aanpak wordt de visie en strategie beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de aanpak op hoofdlijnen richting de RES 2.0. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de rollen van de RES-partners. De hoofdstukken 5 en 6 beschrijven de communicatie en participatie, de governance structuur en de organisatie. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de producten en rapportage. In het laatste hoofdstuk worden de middelen en financiën beschreven.

U kunt hier het Plan van Aanpak RES 2.0 downloaden