Potentiële onderzoeksgebieden windenergie Provincie Utrecht

 

Bosch & van Rijn – experts in renewable energy, heeft in opdracht van Provincie Utrecht het rapport ‘Potentiële onderzoeksgebieden windenergie Provincie Utrecht’ opgesteld. Het is een uitwerking van het rapport RES 1.0.

Uit de inleiding de volgende passage:

“In het kader van de RES zijn verschillende zoekgebieden in de provincie Utrecht in beeld gebracht. De komende tijd wordt door gemeenten onderzocht in hoeverre zonne- en/of windenergie in deze zoekgebieden mogelijk en wenselijk is. Uit deze onderzoeken zal soms blijken dat zonne- of windenergie in een zoekgebied niet mogelijk of wenselijk is. Het is daarom aannemelijk dat in een deel van de zoekge-bieden uiteindelijk geen zonne- of windenergie gerealiseerd zal worden. Het risico bestaat daarmee dat de doelstellingen voor de opwek van duurzame elektriciteit in 2030 niet worden gehaald.
Met het oog op dit risico is het doel van voorliggende inventarisatie om in beeld te brengen welke gebieden in de provincie Utrecht een goede start kunnen vormen als (aanvullende) onderzoeksgebieden voor windenergie. Mocht het binnen de bestaande zoekgebieden niet mogelijk zijn om windenergie te realiseren, dan kan gekozen worden om de kansrijkheid van één of meerdere potentiële onderzoeksgebieden uit deze inventarisatie nader te onderzoeken. Op deze manier werkt de provincie Utrecht samen met gemeenten en de andere RES-partners doorlopend aan de energietransitie.
De gebieden die uit deze inventarisatie naar voren komen worden aangeduid als ‘potentiële onderzoeksgebieden’. Dit om te benadrukken dat er – als vervolg op voorliggende inventarisatie – nog veel (uitgebreider) onderzoek naar de ruimtelijke haalbaarheid en wenselijkheid van het potentiële onderzoeksgebied moet worden uitgevoerd. Pas na dergelijk onderzoek kan worden geconcludeerd of het gebied daadwerkelijk kansrijk is voor windenergie. Deze inventarisatie geeft een globaal inzicht waar in de provincie Utrecht kansen voor windenergie te verwachten zijn. Het ligt voor de hand om juist deze gebieden nader te onderzoeken.”

Figuur 4 uit het rapport toont de potentiële locaties. Voor het gebied regio Amersfoort – het werkgebied van onze WEC – is een uitvergroting gemaakt.

Download hier het volledige rapport