COÖPERATIE

WINDKRACHT EEMLAND

Opwek van energie op rijksvastgoed

De website Energieoprijksgrond.nl bevat veel interessante informatie:

In het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) verkennen we waar en hoe we met steun van de omgeving grootschalig energie kunnen opwekken op Rijksgronden. Het programma treft de voorbereidingen voor daadwerkelijke realisatie van energieprojecten door ontwikkelaars. Doel van programma OER is om de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES) te ondersteunen en meters te maken om de klimaatdoelen te halen.

In het klimaatakkoord staat dat in 2030 zeventig procent van onze elektriciteit uit hernieuwbare bronnen moet komen. Om hieraan te voldoen wordt er in dertig regio’s gewerkt aan Regionale Energiestrategieën (RES). In de RES hebben verschillende gemeenten, provincies, waterschappen en regionale netbeheerders met de omgeving gezamenlijk in kaart gebracht waar duurzame energie een plek kan krijgen. Het vinden van ruimte is daarbij een uitdaging. We kunnen de klimaatdoelen alleen maar halen als we ruimte dubbel benutten.

Meerdere RES-regio’s hebben zoekgebieden op Rijksgronden opgenomen in hun plannen. Het Rijk bezit meer dan 4.000 km² grond en 10.000 km² wateroppervlakte, die bedoeld zijn voor maatschappelijke doelen zoals bereikbaarheid en schoon water. Een deel van deze ‘gronden’ is ook geschikt voor energieprojecten.

Het programma OER is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Rijksvastgoedbedrijf, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

College: ‘Groen licht voor nader onderzoek naar windmolens nabij A28’

Het college van Leusden is van plan binnenkort een intentieverklaring te tekenen waarmee het groen licht geeft voor nader onderzoek naar de plaatsing van windmolens en zonnepanelen langs de A28.

Verschenen op 25 mei 2023 in de Leusder Krant:

“Met de intentieverklaring geven de betrokken partijen aan een vervolg te willen geven aan het haalbaarheidsonderzoek door het doen van aanvullende onderzoeken’’, aldus B&W in een memo aan de raad.

HAALBAARHEIDSONDERZOEK
Het haalbaarheidsonderzoek, waarnaar het college verwijst, wees een paar maanden geleden uit dat de zoektocht naar windmolens op een specifieke locatie langs de A28 op Leusdens grondgebied niet op voorhand uitgesloten hoeft te worden. Nader onderzoek -onder meer naar de effecten op omwonenden, op de natuur en meer- zal duidelijk moeten maken of het opwekken van duurzame energie met behulp van windturbines ook echt een realistische optie is.

Het onderzoek dat nu in gang gezet gaat worden, bekijkt een groter deel van de A28. Dat traject loopt grofweg van Nijkerk tot de stad Utrecht. Op Leusdens grondgebied is één locatie -op de grens van Leusden en Soest- serieus in beeld voor de plaatsing van een handvol grote windturbines. Iets verderop -in Amersfoort, een gebied dat De Vlasakkers wordt genoemd- zouden ook nog eens een vergelijkbaar aantal van dergelijke molens kunnen komen.

<lees het hele artikel>

Coöperatie Windkracht Eemland gaat voor 8 windturbines.

Windkracht Eemland (CWE) wil samen met publieke en private partijen meerdere windturbines plaatsen in de RES regio Amersfoort.

Streven: 8 turbines met een gezamenlijke capaciteit, genoeg om een groot deel van een woonkern van een RES gemeente van elektriciteit te voorzien.

 

Uitgangspunt:

50% eigendom van de inwoners van het RES gebied.

OVERHEDEN ZOEKEN LOCATIES

Op dit moment doen de gemeenten in de regio Eemland samen met de Provincie onderzoek naar een aantal locaties, om te bepalen of opwekking van energie met windturbines op die plekken wel mogelijk en wenselijk is. Daarvoor zal eerst een MER-procedure moeten worden doorlopen, waarin uitgezocht wordt wat de gevolgen van deze windlocaties voor effect hebben voor mens, natuur en milieu. Op basis van de uitkomsten van de MER besluiten de gemeenten of en welke locaties zij willen opnemen in hun bestemmingsplannen.

SAMENWERKING MET MARKTPARTIJEN

Voor het daadwerkelijk realiseren van een  locatie zal de coöperatie een samenwerking aangaan met een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanleg van windenergie installaties.

Zo’n bedrijf heeft op zijn beurt de coöperatie nodig. Voor gemeenten is maatschappelijk draagvlak een voorwaarde voor realisatie. Voor private partijen is daarom samenwerking met een coöperatie zakelijk aantrekkelijk.

ROL VAN WINDKRACHT EEMLAND

Onze WEC volgt deze zoektocht nauwgezet om later als Coöperatie te kunnen besluiten voor welke locatie de Coöperatie zich zal willen gaan inzetten. Windkracht Eemland zal dan in samenwerking met de te contracteren private partij een Omgevingsvergunning aanvragen bij de Provincie Utrecht. Een  milieu- en natuuronderzoek is daar een standaard onderdeel van.

Doet u mee?

WEC Windkracht Eemland is anno januari 2023 bezig met de opzet van de organisatie en het werven van leden uit de regio Eemland. Uw steun als lid van de Coöperatie is van harte welkom.

En er is veel maar ook uitdagend (vrijwilligers)werk te verzetten.

Windkracht Eemland werkt aan een sterke en verantwoorde plek voor windenergie. Als lid / vrijwilliger krijgt u een stem en als u wilt, ook een aandeel in de opbrengst. 

Actief meedoen

en/of meer informatie?